Omrids af en ny psykologi inspireret af Vandrer mod Lyset

En psykologi inspireret af Vandrer mod Lyset vil se anderledes ud, end den vi kender i dag. Man vil her have en anderledes bevidsthedsmodel, en model og en psykologi jeg skal give et omrids af her:

For det første vil man skulle regne med mennesket som grundlæggende og primært ånd, og man vil skulle regne med de helt grundlæggende elementer tanke med tilhørende følelser, og vilje med tilhørende handlinger, og man vil forstå, at tanke og vilje med hver deres tilhør, følelse og handling, er evige, og skabt af Gud.

Disse fire grundlæggende elementer i bevidstheden vekselvirker hele tiden indbyrdes sådan, at tanker kan vække følelser, vilje kan give tanken retning og genstand, følelser påvirker både tanke og vilje, handlinger kan vække følelser, følelser kan inspirere til handlinger og tanker osv.

Følelser kan både have sæde og rinde fra ånden, men også fra den astrale hjerne og det astrale legeme, tanken kan påvirkes af elementer i den astrale hjerne, handlinger kan fødes dels bevidst (af ånden), dels kan de være automatiske og stamme fra den astrale hjerne osv.

Dernæst vil man forstå, at tanke, følelse, vilje og handlinger kan være under indflydelse og være inspireret af både lys og mørke, godt og ondt.

Man vil også i en psykologi inspireret af Vandrer mod Lyset skulle medtage de tre legemer og hjerner, den åndelige, astrale og den fysiske samt beskyttelses- og opsugningslaget og det livgivende bånd (sølvtråden); (om de tre hjerner, beskyttelses- og opsugningslaget samt det livgivende bånd; se Vandrer mod Lyset, s. 256-270 og Supplement II, no 71).

Og man vil skulle drage skellet mellem indre og ydre og forstå, at både tanke, følelse, vilje og handlinger danner bro mellem dem, idet vi påvirker hinanden ikke kun via handlinger, men også ved tanker og følelser (jf Kristi Tale i Vandrer mod Lyset, hvor han siger, at vi påvirker hinanden ved tanken; jeg medtager her ud over tanker og handlinger også en påvirkning ved følelser, idet vi er følsomme overfor andres følelser (gode eller dårlige ”vibrationer” fx)).

Til forholdet mellem indre og ydre må man selvfølgelig medtage den kendsgerning, at vi påvirkes af og selv påvirker dyr, planter og den øvrige natur fx ved vores handlinger (ved landbrug, husdyrhold, anlæg af veje og byer osv), der har deres rod i viljen (de bevidste handlinger). Derudover påvirkes vores indre jo fx af synet af forskellige ydre landskaber, dyr osv.

Vekselvirkningen mellem indre og ydre andrager derfor ikke kun menneskers indbyrdes forhold og omgang, men strækker sig videre som her anført.

Indenfor denne rammeforståelse af mennesket og dets bevidsthed åbner der sig vide felter for forskning og undersøgelser, fx forskning i psykiske sygdomme, studier af menneskers omgang, deres indbyrdes påvirkning ved følelser, viljens forhold til tanken og tankens forhold til viljen osv. 

Psykiske sygdomme – kan vi tænke – kan indenfor denne rammeforståelse fx være forårsaget af beskadigelse af beskyttelseslaget (skizofreni), traumatiske begivenheders optegnelse i den astrale hjerne (fx PTSD), tvangstanker og -handlinger (OCD) kan skyldes mørke med dets tvang i ånden eller i den astrale hjerne og legeme osv.

Men om dertil uddannede mennesker vil optage denne udfordring til videre forskning, må fremtiden vise.

Højtryk, 2022

%d bloggers like this: